موضوعات = مهندسی صنایع
-شبیه سازی یک مدل مکان یابی چند لایه ای تسهیلات با در نظر گرفتن تئوری صف

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 51-79

10.22091/jemsc.2015.582

مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ سعید کلاهی رنجی؛ انیسه نیشابوری جامی


-حل مسئله ردیابی شاخص با استفاده از الگوریتم فراابتکاری ترکیبی کرم شب تاب

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 127-146

10.22091/jemsc.2016.585

سید جعفر سجادی؛ سید مجتبی سجادی؛ ملیحه سبزواری


-ترکیب تکنیک دیمتل فازی و ماتریس ساختار طراحی برای طراحی ماسوره گلوله هوایی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 29-62

10.22091/jemsc.2018.2866.1065

مهدی کرباسیان؛ سید محمد کاظمی؛ گل ارا ایرانپور