فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات در نشریه مدیریت مهندسی و رایانش نرم دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم به شرح ذیل می باشد.

1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).

2. مقاله از طریق سامانه سمیم نور مشابهت یابی می شود. 

3. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولا دو ماه به طول خواهد انجامید.

4. پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:

  1. اگر  دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
  2. اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.
  3. اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.
  4. پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.

لازم به ذکر است هر هفته ایمیلی به منظور یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد. با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حدود یک سال (در صورت تایید نهایی داوران) به طول خواهد انجامید.

  • نویسندگانی که مقاله آنها مورد پذیرش قرار گرفت جهت پرداخت بخشی ازهزینه های چاپ مقاله بایستی  مبلغ 4000000 ریال به کارت شماره 5859837007738269 به نام معاونت پژوهشی دانشگاه قم واریز نمایند و  فیش آن به ایمیل ارسال نمایند سپس ارسال نامه پذیرش مقاله به نویسندگان مقاله هایی که در جلسه هیات تحریریه تایید نهایی شده اند.

فایل های مورد نیاز نویسندگان:

موضوعات نشریه شامل (موضوعات مهندسی صنایع و محاسبات نرم (منطق فازی، روشهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و الگوریتمهای فراابتکاری و ...) است. مطمئن شوید مقاله شما مرتبط با یکی از موضوعات و محورهای نشریه است.

فرمت فایل مشخصات نویسندگان را از اینجا دانلود کنید و اطلاعات را بر روی این فایل بارگذاری کنید.

شیوه نامه تدوین مقاله را از اینجا دانلود کنید و مقاله را دقیقا بر اساس راهنمای تدوین گفته شده در این فرمت تنظیم و ارسال کنید.

** فرآیند داوری مقالات در نشریه به صورت زیر است.