اهداف و چشم انداز

چشم انداز 

فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم در نظر دارد به عنوان مرجع انتشار یافته های علمی در  حوزه‌های نظری، کاربردی و توسعه ای مرتبط با بهینه سازی و پردازش داده ها با روش های رایانش نرم در موضوعات مدیریت و مهندسی در میان پژوهشگران دانشگاهی و اندیشمندان قرار بگیرد و زمینه را برای تبیین رابطه بین یافته های علمی و اقدامات عملی در مجموعه های سازمانی فراهم نماید. دستیابی به جایگاه اثرگذار و الهام بخش در جامعه علمی و مجموعه های سازمانی از منظر بسترسازی برای انتشار یافته های نوین علمی و کمک به تصمیم گیری حکیمانه در حوزه های مدیریت و مهندسی و به خصوص در بخش صنعت، چشم انداز اصلی فصلنامه را تشکیل می دهد.

 اهداف‌

 فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم درپی تحقق اهداف زیر است:        

  • بسترسازی برای  برای نشر  یافته‌ها و دیدگاه‌های علمی در حوزه بهینه سازی و پردازش داده ها با روش های رایانش نرم
  •  کمک به گسترش ارتباطات علمی در میان پژوهشگران، خوانندگان، جامعه و صنعت         
  •  ارتقاء مشاهده‌پذیری و دسترسی به یافته‌های علمی در سطح ملی و بین المللی    
  •   تسهیل شکل گیری شبکه علمی و نخبگی با محوریت موضوع نشریه
  •  ترویج گفتمان علمی در خصوص بهینه سازی و پردازش داده ها با روش های رایانش نرم بخصوص در بخش صنعت
  •  مشارکت در توسعه مرزهای دانش با محوریت نخبگان علمی
  •  تسهیل جریان دانش تخصصی با رویکردی به چالش ها و مسائل سازمان های ایرانی
  • زمینه سازی برای تنقیح اثرات کاربست عملی فنون و ابزارهای پردازش داده ها و بهینه سازی سیستم ها

مخاطبان اصلی

 دست اندرکاران علم مدیریت و مهندسی در سازمان ها،  پژوهشگران، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مدیران صنایع، متخصصان اطلاعات و دانشجویان رشته های مرتبط (علوم مدیریت، علوم داده، علوم رایانه، مهندسی صنایع، تعامل انسان- اطلاعات، ارتباطات، مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق و مانند آنها) و سایر رشته های مرتبط، مخاطبان فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم هستند.

 

دامنه موضوعی

 

حوزه های اصلی

زیر مجموعه موضوعات

پردازش داده

 سامانه‌های پردازش و تصمیم سازی 

ابزارهای سازمانی: آنتولوژی، تاکسونومی

داده کاوی

استخراج داده از دانش

سیستم های پشتیبانی تصمیم

سیستم های خبره

رایانش نرم و هوش محاسباتی

شبکه های عصبی

هوش مصنوعی

اینترنت اشیاء

سیستم های خبره

الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری

مدل سازی

مدل سازی ریاضی

مدل های زنجیره تامین

مدل های چندهدفه

مدل سازی در شرایط مختلف (عدم قطعیت، فازی و ...)

روش های چندمعیاره

بهینه سازی سیستم ها

لجستیک و زنجیره تامین

سیستم های صف

برنامه ریزی تولید

مدیرت عملیات

بهینه سازی خطی و غیرخطی

جزئیات بیشتر در مورد موضوعات نشریه در دو فصلنامه مدیریت مهندسی و رایانش نرم به صورت زیر است.

 

حوزه‌­های فعالیت نشریه مدیریت مهندسی و رایانش نرم

                                                                   مهندسی صنایع

ردیف

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

1

تحقیق در عملیات                               

Operational Research

2

تکنیک های بهینه‌سازی

Optimization techniques

3

مدیریت عملیات                                               

Operation Management

4

سیستم های تولیدی

Production Systems

5

مدیریت و کنترل پروژه

Project Management & Control

6

برنامه ریزی تولید

Production Planning  

7

مدیریت ریسک

Risk Management

8

مدیریت ایمنی

Safety Management

9

شبیه سازی سیستمها

Simulation of Systems

10

پویایی های سیستم

System Dynamics

11

مدیریت منابع انسانی

Human Resource Management

12

طراحی و تولید به کمک کامپیوتر

Computer Aided Design & Manufacturing

13

اقتصاد مهندسی و مهندسی مالی

Engineering Economics & Financial Engineering

14

مهندسی فاکتورهای انسانی                                   

Human Factors Engineering

15

برنامه ریزی حمل و نقل

Transportation Planning

16

روش های تحلیل روش ها و تصمیم گیری

Multi-criteria Decision Making & Analysis

17

قابلیت اطمینان                                                 

Reliability Management

18

مکانیابی و برنامه ریزی تجهیزات

Facility Layout and  Planning

19

مهندس کار/روش

Work Engineering

20

تولید ناب و چابک

Lean & Agile Production

21

مهندسی ارزش

Value Engineering

22

زمانبندی و توالی عملیات

Operation Scheduling & Sequencing

23

مدیریت، مهندسی و کنترل کیفیت

Management, engineering & Control of Quality

24

مدیریت دارائی ها/ نگهداری و تعمیرات

Assets & Maintenance Management

25

سیستم‌های صف

Queue Systems

رویکردهای مدیریت- مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات

26

تلویحات مدیریتی پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی

Managerial Implications of Information Systems Implementation

27

کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت تغییر

IT Implications for Change Management

28

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

IT Project Management (ITPM)

29

سازمان های مجازی و شبکه ای

Virtual and Networked Organizations

30

شبکه های اجتماعی سازمانی

Business Social Networks

31

فناوری اطلاعات و سازماندهی اجتماعی

Information Technologies and Social Organization

32

حاکمیت و کنترل فناوری اطلاعات در سازمان

Organizational IT governance and control

33

یادگیری سازمانی

Organizational Learning (OL)

34

آموزش و یادگیری در فناوری اطلاعات شامل:

یادگیری الکترونیک، یادگیری ترکیبی و موارد مشابه

IT-Based Learning and Training includinge-Learning, Blended Learning, and so on

35

مدیریت اطلاعات

Information Management

36

مدیریت منابع اطلاعاتی

Information Resources Management

37

مدیریت دانش

Knowledge Management

38

حاکمیت الکترونیک

E-Governance

39

همراستایی راهبرد کسب و کار و راهبرد سیستم های اطلاعاتی

Information Systems and Business Strategy Alignment

40

کاربردهای نوآورانه فناوری اطلاعات در سازمان

Innovative Applications of IT  in Organizations

41

بازطراحی فرآیندهای کسب و کار

Business Process Redesign

42

تعاملات مبتنی بر فناوری اطلاعات بین کسب و کار و مشتری

Business and Customer IT interactions (B2B, B2C, C2B, C2C)

43

کسب و کار الکترونیک

Electronic Business (e-Business)

44

تجارت الکترونیک

Electronic Commerce (e-Commerce)

45

دولت الکترونیک

Electronic Government (e-Government)

46

یکپارچه سازی سازمان

Enterprise Integration

47

پرتال های اطلاعاتی در سازمان

Enterprise Information Portals

48

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

Management Information Systems

49

برنامه ریزی منابع سازمان

Enterprise Resource Planning

50

مدیریت روابط با مشتریان

Customer Relationship Management

51

مدیریت زنجیره تامین

Supply Chain Management (SCM)

52

مدیریت فرآیندهای کسب و کار

Business Process Management (BPM)

53

سیستم مدیریت دانش

Knowledge Management System (KMS)

54

مدیریت روابط با شرکاء تجاری

Partner Relationship Management (PRM)

55

سیستم های پشتیبانی از تصمیم

Decision Support System (DSS)

56

سیستم های بین سازمانی

Inter-Organizational Systems (IOS)

57

سیستم های هوش تجاری (هوشمندسازی کسب و کار)

Business Intelligence System

58

سیستم های اطلاعاتی در دولت

Government Information Systems

59

سیستم های اطلاعاتی راهبردی

Strategic Information Systems (SIS)

60

کاربردهای هوش مصنوعی

Applications of Artificial Intelligence (AI)

61

توسعه سیستم های اطلاعاتی شامل:

مدل‎سازی کسب و کار، مدیریت نیازمندیها، تحلیل سیستم طراحی، پیاده سازی، تست و بکارگیری

Information Systems Development including:

  • Business Modeling, Requirement Management, System Analysis, Design, Implementation, Test and Deployment

62

معماری خدمت گرا

Service Oriented Architecture (SOA)

63

مفاهیم و کاربردهای هوشمندی کسب و کار

Business Intelligence (BI) Concepts and Applications

64

انبار داده سازمانی و انبار داده موضوع محور

Data Warehousing and Data Marts

رایانش (محاسبات) نرم

65

کاربرد روشهای فازی در مدیریت و مهندسی صنایع

Application of Fuzzy Techniques

66

کاربرد الگوریتمهای فرا ابتکاری (متاهیوریستیک)

Application of Metaheuristics Algorithms

67

یادگیری ماشینی

Machine Learning

68

استدلال و استنتاج خودکار

Automated Reasoning and Inference

69

فنون و سیستم های شبیه سازی

Simulation Techniques and Systems 

70

سیستم های دانش محور

Knowledge-Based systems

71

منطق فازی

Fuzzy logic

72

شبکه های عصبی

Neural Networks

73

الگوریتم های تکاملی

Evolutionary Algorithms

74

سیستم های فازی- عصبی

Neuro-Fuzzy Systems

75

ترکیبات روش های هوشمندی محاسباتی

combinations of Computational Intelligence methods

76

داده کاوی، متن کاوی و وب کاوی

Data, Text and Web Mining

77

بازیابی هوشمند اطلاعات

Intelligent Information Retrieval

78

عوامل نرم افزاری هوشمند

Intelligent Software Agents

79

سیستم های چند عاملی

Multi-Agent systems

80

شبیه سازی نرم افزاری

Software Simulation

81

خودکارسازی لحظه ای هوشمند

Real-time Intelligent Automation

82

محاسبات شبکه ای / خوشه ای

Grid Computing / Clustering

83

شناسایی الگوها

Pattern Recognition

84

محاسبات سریع

High Performance Computing

85

سیستم های خبره هوشمند / فازی

Fuzzy / Intelligent Expert Systems

86

رایانش ابری و رایانش همراه

Cloud Computing & Mobile Computing