اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر جلال رضائی نور

مهندسی صنایع دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم

www.qom.ac.ir/profs/j.rezaee
j.rezaeeqom.ac.ir

سردبیر

دکتر پیمان اخوان

مهندسی صنایع استاد و عضو هیئت علمی مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

akhavaniust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر پیمان اخوان

مهندسی صنایع استاد و عضو هیئت علمی مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

akhavaniust.ac.ir

دکتر رضا برادران کاظم زاده

مدیریت تکنولوژی و مهندسی صنایع استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

rkazemmodares.ac.ir

دکتر رضا حسنوی

مهندسی صنایع استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hosnavimut.ac.ir

دکتر جلال رضائی نور

مهندسی صنایع دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم

www.qom.ac.ir/profs/j.rezaee
j.rezaeeqom.ac.ir

دکتر علی سلماس نیا

مهندسی صنایع دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم

a.salmasniaqom.ac.ir

دکتر محمد فتحیان

مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات استاد گروه تجارت الکترونیک دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

fathianiust.ac.ir

علی اصغر فروغی

مهندسی صنایع دانشیار گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم

a-foroughiqom.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر علی سیاح

مهندسی صنایع استادیار دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم

sayyah.aliqom.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Prof. Datin Dr Napsiah Ismail

Advanced Manufacturing Technology Professor

scholar.google.com/citations?user=HMdKK_YAAAAJ&hl=en
napsiahupm.edu.my
0000-0003-0701-5742

h-index: 28  

مدیر اجرایی

امیرحسین اکبری

مهندسی صنایع دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

jemscqom.ac.ir