طراحی مدل پویای هوشمند نگهد‌ا‌ری و تعمیر‌ات پیش‌گیرانه در صنعت نساجی و پوشاک در تعامل با تولید با بهره برداری از شبکه عصبی مصنوعی -فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واخد تهران جنوب

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

4 دانشیار مهندسی صنایع علوم تحقیقات

5 گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

چکیده

از مواردی که امروزه برای صنایع باعث ایجاد مشکل به خصوص در زمینه فروش ، هزینه هایی تعمیرات خرابی تجهیزات و به تبع آن از کارافتادگی دانست.این موضوع لزوم تخقیق بر روی یک استراتژی حامع را برای برفع ضروری ساخته و از آنجا که استرتژی برای هر سازمان مختص به آن سازمان لذا توسط مدیران و مخققین خود آن مجموعه صورت پذیرد. انجام پژوهش"طراحی مدل پویای هوشمند نگهد‌ا‌ری و تعمیر‌ات پیش‌گیرانه با بهره‌برداری ازمتدلوژی سیستم عصبی مصنوعی - منطق فازی و در تعامل با تولید" مستندات صنایع نساجی و پوشاک و نساجی بروجرد که محل اجرای طرح و بر اساس یک نمونه 2000 تایی ار آنها شبیه سازی به کمک ونسیم و سپس استفاده از محیط هوش مصنوعی نرم افزار متلب می‌توان ادعا نمود. که اگر (If)؛ وضعیت "عامل فن‌‌آوری در نت" خوب باشد یعنی دقیقاً 0.9129؛ و وضعیت "عامل کارکنان در نت" خوب (کران بالای تابع عضویت خوب) باشد یعنی دقیقاً 0.9239؛ و وضعیت "عامل محیط کار در نت" نسبتاً خوب خوبباشد یعنی دقیقاً 0.8859؛ و وضعیت "عامل کیفیت در نت" کاملاً خوب باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing an intelligent dynamic model of preventive maintenance and repairs in the textile and clothing industry in interaction with production using fuzzy-artificial neural network.

نویسندگان [English]

  • mehrdad javadi 1
  • mehrdad javadi 2
  • shahram fatemi 3
  • AMIR azizi 4
  • esmaeil najafi 5
1 South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran , Iran
2 South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran , Iran
3 Islamic Azad University Science and Research Branch
4 Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
5 Department of Industrial Engineering, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the issues that cause problems for industries today, especially in the field of sales, is the cost of repairing equipment breakdowns and, as a result, out of service. Specific to that organization, therefore, it should be done by the managers and researchers of that group. Conducting the research "Designing a dynamic intelligent model of preventive maintenance and repairs using the methodology of artificial nervous system - fuzzy logic and in interaction with the production" of the documents of textile and clothing industries in Borujerd, where the project is implemented and on a sample of 2000 of them, the simulation is Vansim's help and then using the artificial intelligence environment of MATLAB software can be claimed. that if (If); situation "Technology factor in Net" should be good, that is 0.9129; and the situation"employees in the net" is good (the upper limit of the membership function is good), that is, 0.9239; And the status of "working environment factor on the net" is relatively good, that is, exactly 0.8859; And the status of should be completel

کلیدواژه‌ها [English]

  • : System dynamics
  • simulation
  • preventive maintenance and repairs
  • artificial neural networks - fuzzy logic
CAPTCHA Image