دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 17، مهر 1402 
ارائه الگوریتمی جهت فازی کردن وردنت و کاربرد آن در تحلیل احساسات

صفحه 119-131

10.22091/jemsc.2024.9514.1173

یوسف علیزاده غنی‌آبادی؛ بهروز مینایی بیدگلی؛ سیدعلی حسینی؛ محمدرضا اکبرزاده توتونچی؛ دیگو رفورجاتو رکوپرو؛ آلدو گانجمی