دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 16، فروردین 1402 
کارآفرینی: مقایسه‌ای بین شرکت‌های خدماتی و تولیدی در ایران

صفحه 1-25

10.22091/jemsc.2023.10051.1177

مهدی جباری؛ فائزه محمدی پور؛ پیمان اخوان؛ زینب برهمند