-پرداخت خرد مبتنی بر بلاک‌چین برای سنسورهای اینترنت اشیا در سلامت الکترونیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران. رایانامه: mahdishahraki71@gmail.com

2 استادیار گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران. رایانامه: Jalaly@qom.ac.ir

چکیده

یکی از فناوری‌های ارزشمند که نوید راه‌حل‌های بهینه برای بسیاری از مشکلات در زمینه مراقبت‌های بهداشتی و... را می‌دهد، اینترنت‌اشیا می‌باشد. افزایش استفاده از این فناوری در شهرهای هوشمند، نیازمند بهبود زیرساخت‌های فناوری‌اطلاعات برای امنیت و حفظ حریم خصوصی کاربران می‌باشد. این موضوع باعث شده‌است در کنار اینترنت‌اشیا از فناوری بلاک‌چین استفاده شود. یکی از کاربردهای بلاک‌چین، استفاده از آن در سلامت الکترونیک می‌باشد که برای ایجاد چهارچوبی امن برای مدیریت سوابق بیماران و استفاده از تراکنش‌های مالی آن برای پرداخت هزینه خدمات استفاده می‌شود. هدف این مقاله استفاده از یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد بلاک‌چین به اسم پرداخت خرد، برای تسهیل امور مربوط به بیماران در سلامت الکترونیک می‌باشد. این مقاله چهارچوبی برای پرداخت‌های خرد برای پرداخت هزینه سنسورها و برنامه‌های کاربردی‌ که در بحث مراقبت‌های بهداشتی از بیماران در شهرهای هوشمند مورداستفاده قرار می‌گیرد، ارائه داده است. چهارچوب ارائه‌شده، برای کاهش کارمزد تراکنش‌های کاربران در اینترنت اشیا ارائه ‌شده است، همچنین این چهارچوب باعث کاهش پردازش داده‌ها، کاهش نیاز به کانال‌های پرداختی جداگانه برای هر یک از موجودیت‌ها و درنهایت کاهش زمان پرداخت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Blockchain based micropayment for e-health IOT sensors

نویسندگان [English]

  • mahdi shahraki 1
  • Amir Jalali Bighdeli 2
1 Ph.D. Student in Information Technology, Faculty of Engineering University of Qom, Qom, Iran. Email: mahdishahraki71@gmail.com
2 Assistant Prof., Department of Computer Engineering and Information Technology, Faculty of Engineering, Qom University, Qom, Iran. Email: jalaly@qom.ac.ir
چکیده [English]

One of the valuable technologies that promises optimal solutions to many problems in the field of health care, etc., is the Internet of Things. Increasing the use of this technology in smart cities requires improving the IT infrastructure for the security and privacy of users. This has led to the use of blockchain technology alongside the Internet of Things. One of the applications of blockchain is its use in e-health, which is used to create a secure framework for managing patient records and to use its financial transactions to pay for services. The purpose of this article is to use one of the unique features of blockchain called micropayment to facilitate patient-related matters in e-health. This paper provides a framework for micropayments to pay for sensors and applications used to discuss patient health care in smart cities. The framework is designed to reduce the transaction fees of IoT users. It also reduces data processing, reduces the need for separate payment channels for each entity, and ultimately reduces payment time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain
  • e-health
  • Internet of things
  • micropayment
Bhushan, B. , Sahoo, C. , Sinha, P. & Khamparia, A. (2021). Unification of Blockchain and Internet of Things (BIoT): requirements, working model, challenges and future directions, Wireless Networks, pp. 55–90. https://doi.org/10.1016/j.trb.2017.04.003
Cavebring, J. , Arvidsson, A. & Buenvenida, T. (2021). DeFi merchant payment protocol with consumer protection for web 3.0, Tech. Rep. https://doi.org/1033/j.trb.2023.17.41
Ekblaw, A. , Azaria, A. , Halamka, J.D. & Lippman, A.  (2016) . A Case Study for Blockchain in Healthcare: MedRec prototype for electronic health records and medical research data, IEEE. Reprinted from 2nd International Conference on Open & Big Data. https://doi.org/1054/j.trb.2011.13.32
Google cloud iot. [Online]. Available: https://cloud.google.com/ solutions/iot.
Hanada, Y., Hsiao, L., & Levis, P. (2018). Smart contracts for machine-to-machine communication: Possibilities and limitations. In 2018 IEEE International Conference on Internet of Things and Intelligence System (IOTAIS) (pp. 130-136). IEEE. https://doi.org/1052/j.trb.2018.24.24
Hees, H.  (2016). Raiden network: Off-chain state network for fast DApps, in Devcon Two. Shanghai, China: Ethereum Foundation.              https://doi.org/1051/j.trb.2015.30.19
Jabraeil Jamali M.A. , Bahrami B., Heidari A., Allahverdizadeh P., Norouzi F. (2020) IoT Security. In: Towards the Internet of Things. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing. Springer. https://doi.org/1016/j.trb.2004.29.18
Jamil, F. , Hang, L. , Kim, K. & Kim, D. (2019). A Novel Medical Blockchain Model for Drug Supply Chain Integrity Management in a Smart Hospital. Electronics, 8, 505. https://doi.org/1068/j.trb.2015.9.76
Khatoon, A. (2020). A blockchain-based smart contract system for healthcare management. Electronics, 9(1), 94.   https://doi.org/1074/j.trb.2016.28.56
Liu, Y., Wang, K., Lin, Y., & Xu, W. (2019). a lightweight blockchain system for industrial internet of things. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 15(6), 3571-3581. https://doi.org/1092/j.trb.2009.38.80
Lu, Q. (2020). Integrated model-driven engineering of blockchain applications for business processes and asset management, Software: Practice and Experience, pp. 1–21. https://doi.org/1084/j.trb.2018.13.40
Mollah, M. B. , Zhao, J. , Niyato, D. , K.-Y. Lam, X. Zhang, A. M. Y. M. Ghias, L. H. Koh, & L. Yang. (2020). Blockchain for future smart grid: A comprehensive survey, IEEE Internet Things J.   https://doi.org/1093/j.trb.2008.13.101
Musleh, A. S. , Yao, G. & S. Muyeen. (2019). Blockchain applications in smart grid–review and frameworks, IEEE Access, pp. 86 746– 86 757. https://doi.org/1096/j.trb.2004.11.113
Mutlag, M. M. , Ghani, M. K. A. , Arunkumar, N. , Mohammed, M. A.  & Mohd, O. (2019). Enabling technologies for fog computing in healthcare IoT systems, Future Generation Computer Systems, pp. 62-78. https://doi.org/1015/j.trb.2020.19.128
Pouraghily, A. & Wolf, T. (2019). A Lightweight Payment Verification Protocol for Blockchain Transactions on IoT Devices, International Conference on Computing Networking and Communications (ICNC), pp. 617-623. https://doi.org/1079/j.trb.2015.32.120
Shen, B. , Guo, J. & Yang, Y. (2019). MedChain: Efficient Healthcare Data Sharing via Blockchain. Appl. Sci, 1207 https://doi.org/1012/j.trb.2006.21.115
Symantec. (2018) Internet Security Threat Report (ISTR).. [Online]. Available: docs/reports/istr-23-2018-en.pdf.   https://doi.org/1081/j.trb.2005.34.99
Szabo, N.  (1996). Smart contracts: Building blocks for digital markets. [Online].Available: http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature
Vazirani, A.A., O'Donoghue, O., Brindley, D., Meinert, E. (2019). Implementing Blockchains for Efficient Health Care: Systematic Review. J. Med. Internet Res, e12439. https://doi.org/1054/j.trb.2018.18.41
Wang, Q. , Zhu, F. , Ji, S. & Ren, Y. (2020). Secure provenance of electronic records based on blockchain, Computers, Materials & Continua,  pp. 1753–1769, 2020. https://doi.org/1029/j.trb.2018.20.62
Yassami, S. , Drego, N. , Sergeev, I. , Julian, T. , Harding, D. & Srinivasan, B. S.  (2016). True Micropayments With Bitcoin. [Online]. https://medium.com/. https://doi.org/1036/j.trb.2013.16.74
Zehir, S.  & Zehir, M. (2020). Internet of things in blockchain ecosystem from organizational and business management perspectives. Digital Business Strategies in Blockchain Ecosystems, pp. 47–62,. https://doi.org/1015/j.trb.2019.16.126
CAPTCHA Image