-بهینه سازی زمان فرآیند ارائه خدمات در بخش اورژانس با استفاده از مدل سازی ریاضی و شبیه‌سازی (مطالعه موردی: بیمارستان امام رضا(ع))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران.

3 کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران

چکیده

افزایش هزینه‌ها و پایین بودن رضایت شغلی کادر پرستاری بیمارستان‌ها متاثر از بهره گیری از روش‌های سنتی و غیرعلمی در تخصیص پرستاران به شیفت‌ها می‌باشد. بخش مراقبت‌های اورژانس از واحدهای ویژه بیمارستانی که مطالعه و بررسی جریان بیمار از حساسیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش ابتدا وضعیت فعلی بخش اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) تبریز توسط نرم افزار Arena 14 طراحی شده است. سپس در ادامه سه سناریو با تعداد پرستاران متفاوت، حالت فعلی این بخش را با سناریو های مطرح شده مقایسه می کند. برای بررسی هزینه ها و رضایت شغلی پرستاران در هر سناریو، یک مدل ریاضی برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح ارائه شده است. در این مدل، علاوه بر بهینه کردن هزینه و رضایت شغلی پرستاران، تخصیص مناسبی نیز از شیفت بندی پرستاران مدنظر قرار گرفته است. در بخش پایانی با تحلیل خروجی های هر دو مدل شبیه سازی و برنامه ریزی غیر خطی، مشخص شده است که تعداد پرستاران موجود برای این بخش کافی نبوده و باید 6 پرستار به این بخش اضافه شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimizing the Service Provision time in the Emergency Department Using Mathematical Modeling and Simulation (Case Study: Imam Reza Hospital)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Yousefi Nejad Atari 1
  • Ensiyeh Neyshabouri Jami 2
  • akbar sattari 3
1 Associate Prof., Faculty of Engineering, Azad University, Bonab Branch,Bonab, Iran
2 Associate Prof., Faculty of Engineering, Azad University, Bonab Branch,Bonab, Iran.
3 MSc, Faculty of Engineering, Azad University, Bonab Branch,Bonab, Iran.
چکیده [English]

Patient waiting time, the costs, and nurses’ job satisfaction level are important criteria in providing services in hospital.  One of the main causes of long patient waiting times is the lack of sufficient expert staff in the hospital. Increased costs and low job satisfaction of nursing staff in hospitals are the result of applying traditional and nonscientific methods in assigning nurses to shifts. The emergency department is one of the special units in the hospital, in which studying the patient flow is highly important. In this study, the current status of Imam Reza Hospital emergency department in Tabriz, Iran is simulated using ARENA 14 software, in order to assess the costs and size of the waiting line. Then, the current status of this department is compared with three scenarios with different number of nurses. In order to evaluate the costs and nurse job satisfaction in each scenario, a nonlinear integer programming mathematical model is proposed. In this model, nurses are properly assigned to shifts and weekdays in order to minimize the costs and to increase nurse job satisfaction. Finally, analyzing both nonlinear programming and simulation model, the results show that the number of nurses in this department is not sufficient and that six nurses should be added to the staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generalized Center Method
  • Mathematical Modeling
  • Multi-Objective Allocation Problem
  • Optimization of Service Provision Time
  • Simulation
CAPTCHA Image