-تعیین مقدار سفارش اقتصادی با ملاحظه کیفیت کالاها، بازبینی مخرب، دوباره‏کاری و مروری بر کمبود و اقلام ناقص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشیار، گروه مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 استادیار، گروه مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

از جمله‏ ی مهم‏ترین فرض‏های غیرواقعی مدل مقدار سفارش اقتصادی، کیفیت تمام و کمال کالاهای رسیده به انباراست. در این مقاله در تلاش برای فائق آمدن بر این محدودیت‏ و نزدیک ساختن این مدل‏ به شرایط واقعی، بازبینی‏های مخرب و وجود اقلام غیرکامل و مردود بعد از دوباره‏کاری را در نظر گرفته شده است. در سه حالت (1- عدم نگهداری اقلام غیر‏کامل و قابل دوباره‏کاری بعد از بازبینی، 2- نگهداری اقلام مذکور تا پایان دوره بازبینی ، 3- نگهداری این اقلام تا پایان دوره) مقدار سفارش اقتصادی تعیین شده است. همچنین نتایج نشان می دهد که اگر از مدل سنتی به جای مدل جدید و اصلاح شده استفاده شود، با افزایش هزینه مواجه خواهیم شد. به عبارتی با افزایش مجموع نسبت اقلام غیرکامل و قابل دوباره‏کاری، مقدار سفارش اقتصادی و هزینه کل در واحد زمان افزایش می‏یابد. از حل مثال عددی هم برای بررسی نتایج کمک گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining EOQ Regarding the Quality of Products, Destructive Inspection, Reworking and a Review of Shortage and Deteriorating Items

نویسندگان [English]

  • Hassan Torabi 1
  • Mohammad Hossein karimi gavareshki 2
  • Morteza Abbasi 3
1 Ph.D. Student in industrial engineering, Faculty of Management and soft technologies Malek Ashtar University of Technology, Tehran , Iran.
2 Associate Prof., Faculty of Management and soft technologies Malek Ashtar University of Technology, Tehran , Iran.
3 Assistant Prof., Faculty of Management and soft technologies Malek Ashtar University of Technology, Tehran , Iran.
چکیده [English]

Among the most important unrealistic assumptions of EOQ model is the perfect quality of items received in stock. Trying to overcome this constraint and making the mentioned model get closer to real circumstances, this paper considers destructive inspections and the existence of imperfect and rejected items after reworking.  EOQ is determined under three following conditions: 1- rejecting the imperfect and reworkable items after the inspection 2-keeping the aforementioned items until the end of the inspection period, and 3- keeping these items until the end of the cycle. Results show that using the traditional model instead of the modified new model will lead to increased costs. In other words, with an increase in total proportions of imperfect and reworkable items, EOQ and the total cost per unit of time will increase. A numerical example is solved to evaluate the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost
  • EOQ
  • Imperfect Items
  • Inspection
  • Rework
- Akbari, F., Saffari, M. (2015). Optimized policy pf ordering for Perishable goods regarding the policy of delayed payment, and inflation. Quarterly of supply chain management, 45 (16), .42-49. (In Persian) 
- Arrow, K. J. (1958). Studies in the mathematical theory of inventory and production: Stanford University Press.
- Bakker, M., Riezebos, J., & Teunter, R. H. (2012). Review of inventory systems with deterioration since 2001. European journal of operational research, 221(2), 275-284.
- Barzoki, M. R., Jahanbazi, M., & Bijari, M. (2011). Effects of imperfect products on lot sizing with work in process inventory. Applied Mathematics and Computation, 217(21), 8328-8336.
- Chan, W., Ibrahim, R., & Lochert, P. (2003). A new EPQ model: integrating lower pricing, rework and reject situations. Production Planning & Control, 14(7), 588-595.
- Gerchak, Y., Vickson, R. G., & Parlar, M. (1988). Periodic Review Production Models With Variable Yield and Uncertain Demand*. IIE transactions, 20(2), 144-150.
- Glock, C. H., Grosse, E. H., & Ries, J. M. (2014). The lot sizing problem: A tertiary study. International Journal of Production Economics, 155, 39-51.
- Goyal, S. K., & Cárdenas-Barrón, L. E. (2002). Note on: economic production quantity model for items with imperfect quality–a practical approach. International Journal of Production Economics, 77(1), 85-87.
- Grosfeld-Nir, A., & Gerchak, Y. (2004). Multiple lotsizing in production to order with random yields: Review of recent advances. Annals of Operations Research, 126(1-4), 43-69.
- Hsu, J.-T., & Hsu, L.-F. (2013). An EOQ model with imperfect quality items, inspection errors, shortage backordering, and sales returns. International Journal of Production Economics, 143(1), 162-170.
- Inderfurth, K. (2003). Analytical Solution for a Single Period Production Inventory Problem with Uniformly Distributed Yield and Demand: FEMM, Faculty of Economics and Management.
- Jawad, H., Jaber, M. Y., & Bonney, M. (2015). The economic order quantity model revisited: an extended exergy accounting approach. Journal of Cleaner Production, 105, 64-73.
- Khan, M., Jaber, M., Guiffrida, A., & Zolfaghari, S. (2011). A review of the extensions of a modified EOQ model for imperfect quality items. International Journal of Production Economics, 132(1), 1-12.
- Lee, H. L., & Rosenblatt, M. J. (1987). Simultaneous determination of production cycle and inspection schedules in a production system. Management science, 33(9), 1125-1136.
- Maddah, B., Salameh, M. K., & Moussawi-Haidar, L. (2010). Order overlapping: A practical approach for preventing shortages during screening. Computers & Industrial Engineering, 58(4), 691-695.
- Mirzazadeh, A., Seyyed Esfahani, M. M., Fatemi Ghomi, S.M.T. (2007). Determining the policy of the EOQ in perishable goods regarding time-dependent inflation. Journal of technical faculty, 40(4), 585-595. (In Persian)
- Papachristos, S., & Konstantaras, I. (2006). Economic ordering quantity models for items with imperfect quality. International Journal of Production Economics, 100(1), 148-154.
- Pentico, D. W., & Drake, M. J. (2011). A survey of deterministic models for the EOQ and EPQ with partial backordering. European journal of operational research, 214(2), 179-198.
- Porteus, E. L. (1986). Optimal lot sizing, process quality improvement and setup cost reduction. Operations Research, 34(1), 137-144.
- Rosenblatt, M. J., & Lee, H. L. (1986). Economic production cycles with imperfect production processes. IIE transactions, 18(1), 48-55.
- Salameh, M., & Jaber, M. (2000). Economic production quantity model for items with imperfect quality. International Journal of Production Economics, 64(1), 59-64.
- Taleizadeh, A. A., Khanbaglo, M. P. S., & Cárdenas-Barrón, L. E. (2016). An EOQ inventory model with partial backordering and reparation of imperfect products. International Journal of Production Economics, 182, 418-434.
- Tsou, J.-C. (2007). Economic order quantity model and Taguchi’s cost of poor quality. Applied mathematical modelling, 31(2), 283-291.
- Tsou, J.-C., Hejazi, S. R., & Barzoki, M. R. (2012). Economic production quantity model for items with continuous quality characteristic, rework and reject. International Journal of Systems Science, 43(12), 2261-2267.
- Urban, T. (1998). Analysis of production systems when run length influences product quality. International Journal of Production Research, 36(11), 3085-3094.
- Wahab, M., & Jaber, M. (2010). Economic order quantity model for items with imperfect quality, different holding costs, and learning effects: A note. Computers & Industrial Engineering, 58(1), 186-190.
- Yano, C. A., & Lee, H. L. (1995). Lot sizing with random yields: A review. Operations Research, 43(2), 311-334.
CAPTCHA Image