دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 13، مهر 1401 
مروری سیستماتیک بر تأثیر فن آوری اطلاعات در کنترل اپیدمی ویروس کرونا

صفحه 221-271

حسین چاهخویی نژاد؛ شمس اله قنبری؛ مهدی نژادفرحانی؛ علی شهیدی نژاد