-ارائه یک مدل تلفیقی چندهدفه با استفاده از الگوریتم‌های AHP و TOPSIS برای ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان و تخصیص سفارش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی صنایع، پژوهشکده توسعه تکنولوژی، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دماوند، دماوند، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در مدیریت زنجیره تأمین‌، انتخاب درست تأمین‌­کنندگان و تخصیص سفارش به آن‌هاست زیرا انتخاب نادرست تأمین­کنندگان می­تواند موقعیت مالی و فنی یک زنجیره تأمین را دچار اختلال نماید. با توجه به این که مسئله انتخاب تأمین‌­کنندگان یک مسئله تصمیم­گیری چندهدفه با معیارهای چندگانه است، در این مقاله یک مدل برنامه­ریزی ریاضی چندهدفه خطی ارائه شده است که در آن برای تعیین اولویت (وزن) تأمین‌­کنندگان از روش تحلیل سلسله‌مراتبی استفاده شده که با در نظر گرفتن معیارهای ارزیابی مناسب، ضمن تعیین تعداد مناسب تأمین‌­کنندگان، میزان سفارش مواد اولیه را نیز از هر تأمین‌­کننده مشخص می­کند. یک مدل برنامه­ریزی ریاضی متشکل از پنج تابع هدف و چندین محدودیت است که روش اپسیلون محدودیت برای حل آن استفاده شده است. مدل ارائه شده با در نظر گرفتن داده­های مربوط به یک شرکت دارویی حل شده و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. روش TOPSIS نیز برای تعیین بهترین جواب پارتو استفاده شده است. نتایج عددی مدل و تحلیل حساسیت انجام شده حاکی از کارایی مدل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A combined multi objective model to supplier evaluation and selection and order allocation using AHP and TOPSIS

نویسندگان [English]

  • Ali Nazeri 1
  • Bohlool Ebrahimi 2
  • Reza Naderikia 3
1 Assistant Prof., Department of Industrial Engineering, Damavand Islamic Azad University, Damavand, Iran
2 Ph.D. Student, Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, Technology development institute(ACECR), Iran
3 MSc. Department of Management, Islamic Azad University, Damavand Science & Research Branch, Damavand, Iran.
چکیده [English]

Supplier selection and allocating orders to them accurately, is one of the most important challenges in supply chain management.The reasone is that an incorrect choosing suppliers can disrupt the financial and technical position of supply chain. Whereas the supplier selection is a multi-objective decision making with multiple criteria problem, in this paper a linear multi-objective mathematical programming model is presented. In this model, Analytic Hierarchy Process (AHP) has been used for determining supplier’s priority (weight). By choosing proper evaluation criteria, appropriate number of suppliers and suitable amount of row material orders from each supplier can be specified. The presented model is a mathematical programming model that includes five objective functions and several contraints. Epsilon constraint method is applied to solve the model using a pharmaceutical company data. Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) has carried out to determine the best answer Among Pareto solutions. The results of numerical example and sensitivity analysis show the applicability of the suggested model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AHP
  • multi-objective mathematical programming
  • order allocation
  • supplier evaluation and selection
  • supply chain
Ebrahimi B, Rahmani M, Khakzar Bafouei M (2015), New data envelopment analysis to determine the most efficient model of decision-making with regard to inaccurate data. Journal of industrial engineering 49(2) :139-148 (In persian).
Ebrahimi B, Rahmani M, Khakzar Bafouei M (2015), Development of a comprehensive model of data envelopment analysis to determine the best supplier with inaccurate data and weight limits. Journal of production and operations management (Under-press In Persian)
Malekinejad H, Kousari MR(2008), Sensitivity analysis and the importance of factors influencing the peak in the curve number method. Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering 2(5):31-40.(In Persian)
Qodsipour H (2013)Discussions on multi-criteria decision making, multi- objective programming weighting methods of solving Amirkabir university of technology.(In Persian).
Nasirth MM, Pourmohammadzia N(2005) Integrated Model for selecting suppliers and allocating orders in the supply chain Joournal of industrial engineering Tehran university 49(1):117-128.
Korasani A(2010) Evaluation and selection of suppliers in supply chain management in an environment of uncertainty case study Iran’s pharmaceutical industry, Master’s Thesis, Faculty of Engineering, PNU Tehran (In Persian).
Chen, C.T., Lin, C.T., Huang, S.F., 2006. A fuzzy approach for supplier evaluation and selection in supply chain management. International Journal of Production Economics 102, 289-301.
Enyinda, C., Janel, B., 2010. A model for quantifying strategic supplier selection: Evidence from a generic pharmaceutical firm supply chain. International Journal of Business, Marketing, and Decision Sciences. 3 (2), 1-20.
De Boer, L., Labro, E., Morlacchi, P., 2001. A review of methods supporting supplier selection. European Journal of Purchasing & Supply Management 7, 75-89.
Kannan, G., 2013. An integrated approach for selecting a vendor using grey relational analysis. International Journal of Information Technology &Decision Making 5 (2), 277-295.
Weber C.A., Current J.R., 1993 “A multi-objective approach to vendor selection”, European Journal of Operational Research, 173-184.
Ghodsypour S.H., O'Brien C.O., 2001 “The total cost of logistics in supplier selection, under conditions of multiple sourcing, multiple criteria and capacity constraint”, International Journal of Production Economics, 15-27.
Narasimhan R., Talluri S., Mahapatra S.K., 2006 “Multiproduct, multi-criteria model for supplier selection with product life-cycle considerations”, Decision Sciences 37 (4), 577–603.
Ho W., Xu X., Dey P. K., 2010 “Multi-criteria decision making approaches for supplier evaluation and selection: A literature review”, European Journal of Operational Research, 16–24,.
Arikan F., 2013 “A fuzzy solution approach for multi objective supplier selection”, Expert Systems with Applications, 947–952.
Ware N.R, Singh S.P., Banwet D.K., 2014 “A mixed-integer non-linear program to model dynamic supplierselection problem”, Expert Systems with Applications, 41, 671–678
Masoud Rahiminezhad Galankashi, Syed Ahmad Helmi, Pooria Hashemzahi, 2016 “Supplier selection in automobile industry: A mixed balanced scorecard–fuzzy AHP approach”, Alexandria Engineering Journal, Volume 55, Issue 1, 93–100.
Pedro Amorim, Eduardo Curcio, Bernardo Almada-Lobo , Ana P.F.D. Barbosa-Póvoa, Ignacio E. Grossmann. 2016. “Supplier selection in the processed food industry under uncertainty” European Journal of Operational Research,Volume 252, Issue 3, 1, Pages 801–814.
CAPTCHA Image