دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، مهر 1399 
-تشخیص وسایل نقلیه در محیط‌های ترکیبی

صفحه 217-231

10.22091/jemsc.2018.1269

محسن ولی‌زاده اصلی؛ محمد بادپیما؛ سحر خسرویان زاهدانی