دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 15، مهر 1401 
-مروری سیستماتیک بر تأثیر فن آوری اطلاعات در کنترل اپیدمی ویروس کرونا

صفحه 143-173

حسین چاهخویی نژاد؛ شمس اله قنبری؛ مهدی نژادفرحانی؛ علی شهیدی نژاد