-طراحی مدل ریاضی چند هدفه برنامه ریزی تولید تجمیعی در زنجیره تأمین معکوس با تابع کیفیت تولید تحت شرایط عدم قطعیت و استفاده از الگوریتم فراابتکاری MPSOGA ) موردمطالعه صنعت High-Tech)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مدیریت، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران. رایانامه: kasra_kk200218@yahoo.com

2 گروه ریاضی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. رایانامه: doosti424@gmail.com

چکیده

در مقاله حاضر برنامه تولید تجمیعی در قالب یک زنجیره تامین معکوس با استفاده از مدلسازی ریاضی چند هدفه در شرایط عدم قطعیت در نظر گرفته شده است. فرایند زنجیره تامین مذکور شامل سه سطح اعم از تامین کنندگان، تولید کننده و مشتریان است و یک مرکز نگهداری و تعمیرات و یک مرکز بازسازی نیز در آن وجود دارد. اولین تابع هدف مدل مذکور حداقل سازی انواع هزینه، تابع هدف دوم حداکثر سازی کیفیت محصول تولیدی در زنجیره تامین مذکور، تابع هدف سوم و چهارم به ترتیب بیانگر حداقل کردن مجموع وزنی حداکثر کمبود در میان مشتریان و حداکثر کردن مجموع وزنی حداقل میزان تامین کالا از تامین کنندگان است. در این مدل تابع هدف سوم در شرایط عدم قطعیت با استفاده از روش استوار سازی مالوی براساس سناریو نویسی طراحی شده است همچنین برای دستیابی به دامنه بیشتری از مجموعه جواب‌های پارتویی مناسب‌تر از عملگرهای الگوریتم ژنتیک نیز درطراحی الگوریتم ازدحام ذرات در نرم افزار متلب استفاده شده که الگوریتم ترکیبی MPSOGA نامیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Desining a Multi-Objective Mathematical Model of Cumulative Production Planning in Reverse Supply Chain With Production Quality Function Under Uncertainty and Using MPSOGA Tran-Innovation Algorithm (High-Tech Industry Case Study)

نویسندگان [English]

  • saeid Rezaie Moghadam 1
  • Aslan Doosti 2
1 Instructor, Department of Management, omidiyeh Branch, Islamic Azad University, omidiyeh, Iran. Email: kasra_kk200218@yahoo.com
2 Department of Mathematics, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran. Email: Aslan_Doosti@gmail.com
چکیده [English]

In the present paper, the cogeneration program in the form of an inverse supply chain using multi-objective mathematical modeling in conditions of uncertainty is considered. The supply chain process consists of three levels including suppliers, manufacturers and customers, and there is a maintenance center and a reconstruction center. The first objective function of the model is to minimize costs; the second objective is to maximize the quality of the product. In the mentioned supply chain, the third and fourth objective functions represent minimizing the total weight of the maximum shortage among customers and maximizing the total weight of the minimum supply of goods from suppliers. In this model, the third objective function is designed in conditions of uncertainty using the Malloy stabilization method based on scenario writing. It is called MPSOGA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggregate Production Planning
  • Reverse Supply Chain
  • Multipurpose Mathematical Model
  • MPSOGA
CAPTCHA Image