-طراحی مدل ریاضی زنجیره تأمین حلقه بسته چندهدفه با رویکرد انتخاب تأمین کننده و درنظرگرفتن تخفیف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رایانامه: saedi@bankmellat.ir

2 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رایانامه: fathikiamars@yahoo.com

3 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. رایانامه: radfar@gmail.com

چکیده

یکی از گام‌‌های اساسی در جهت سبز شدن زنجیره‌های تأمین، بررسی الزام‌ها و عوامل زیست‌محیطی در تأمین‌کننده‌ها است. امروزه شبکه‌های زنجیره‌ تأمین به عنوان ستون اصلی فعالیت‌های اقتصادی شناخته می‌شوند. این تحقیق یک مدل برنامه­ریزی خطی عددصحیح مختلط برای مسئله زنجیره ‌تأمین‌‌ حلقه بسته چنددوره‌ای، چند‌محصولی، چند‌هدفه با چندین تأمین‌کننده و در نظر گرفتن برگشت مجدد محصولات معیوب به چرخه تولید و سیاست تخفیف توأم کلی و نموی توسعه داده شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از دو الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی بهینه‌سازی ازدحام ذرات چندهدفه و الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی نامغلوب و ترکیب آن‌ها به تولید جواب‌های پارتو می‌پردازد. جهت مقایسه عملکرد روش‌های حل، پنج شاخص تعریف گردیده و نتایج عددی حاصله نشانگر کارایی و کیفیت الگوریتم ترکیبی پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Multi-Objective Closed-loop Supply Chain Mathematical Model with Supplier Selection Approach and considering Discount

نویسندگان [English]

  • esmat SAADI 1
  • kiamars fathi 2
  • Reza Radfar 3
1 PhD student in Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Email: e.saedi@bankmellat.ir
2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Email: fathikiamars@yahoo.com
3 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Email: radfar@gmail.com
چکیده [English]

One of the key steps in greening supply chains is to investigate the environmental requirements and factors in supplier selection. Today supply chain networks are known as the main pillar of economic activities. To this end, in this article a multi-period, multi-product, multi-objective closed-loop supply chain problem has been investigated. Moreover, the return of defective products to the production cycle and the general and progressive simultaneous discount policy have been considered through an integer linear mathematical model. The presented model generates Pareto solutions using two proposed meta-heuristic algorithms, multi objective particle swarm optimization and non-dominated sorting genetic algorithm and combination of the two. To compare the performance of the solution methods, five criteria are defined and the numerical results show the efficiency and quality of the proposed hybrid algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Supplier Selection
  • Green Supply Chain
  • Meta-heuristic model
CAPTCHA Image