کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
بهبود سیستم دسته‌بند یادگیر با الگوریتم ممتیک پایه برای حل مسئله بر پایه قانون l

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22091/jemsc.2023.8700.1166

محمدرضا دهقانی محمودآبادی؛ نجم السادات نبوی زاده


-طبقه بندی شدت اختلال ‌اُتیسم بااستفاده از روش‌های فازی مبتنی بر محاسبات نرم

دوره 8، شماره 2، مهر 1401، صفحه 72-91

ناهید صابری پور؛ مهدی مزینانی؛ راحیل حسینی