کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
طبقه بندی شدت اختلال ‌اُتیسم بااستفاده از روش‌های فازی مبتنی بر محاسبات نرم

دوره 7، شماره 2، مهر 1401، صفحه 115-143

ناهید صابری پور؛ مهدی مزینانی؛ راحیل حسینی