نویسنده = ������������������������� �������� ��������