دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار و تابستان 1399 
1. مدل ترکیبی یکپارچه زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان

صفحه 1-25

مجید باقری سرخی؛ محمود مدیری؛ کیامرث فتحی هفشجانی