مدیریت مهندسی و رایانش نرم (JEMSC) - راهنمای نویسندگان