مدیریت مهندسی و رایانش نرم (JEMSC) - نمایه نویسندگان