مدیریت مهندسی و رایانش نرم (JEMSC) - اخبار و اعلانات