مدیریت مهندسی و رایانش نرم (JEMSC) - اصول اخلاقی انتشار مقاله