مدیریت مهندسی و رایانش نرم (JEMSC) - واژه نامه اختصاصی