مدیریت مهندسی و رایانش نرم (JEMSC) - فرایند پذیرش مقالات