بر اساس نویسندگان

آ

 • آذری، موسی [1] کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
 • آقاخانی، نرگس [1] کارشناس ارشد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده فناوری اطلاعات، دانشگاه مهر البرز، تهران، ایران.
 • آقاخانی، نرگس [1] کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده فناوری اطلاعات، دانشگاه مهرالبرز، تهران، ایران.
 • آقاشاهی، حمیدرضا [1] پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • آقاشاهی، حمیدرضا [1] استادیار گروه صنعت و فناوری پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

ا

 • ابراهیمی، بهلول [1] دانشجوی دکترا، گروه مهندسی صنایع، پژوهشکده توسعه تکنولوژی، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.
 • ابراهیمی، بهلول [1] گروه پژوهشی مهندسی صنایع/ جهاد دانشگاهی صنعتی شریف
 • ادب آوازه، نازیلا [1] گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • ایرانپور، گل ارا [1] کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران.
 • اصلانی افراشته، امیر [1] دانشجوی دکترا، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
 • افتخاری، عباس [1] دانشجوی دکتری مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • امیری زاده، خسرو [1] دانشگاه آزاد اسلامی،واحد گرمسار،دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، گروه کامپیوتر

ب

 • بابائی، احسان [1] کارشناسی ارشد، مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک، تهران، ایران.
 • بیات، پیمان [1] گروه مهندسی کامپیوتر، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • بادپیما، محمد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، دانشگاه مالک‌اشتر ، تهران
 • بُرنا، کیوان [1] استادیار، گروه علوم کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • بشارت نیا، فاطمه [1] دانشجویی دکتری دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر
 • بهنامیان، جواد [1] دانشیار دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی صنایع

ت

 • ترابی، حسن [1] دانشجوی دکترا، مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • تشنه لب، محمد [1] عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق، گروه کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
 • تقوی فرد، محمدتقی [1] دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری،‌ دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
 • تیموری، شهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی فناوری اطلاعات – گرایش تجارت الکترونیکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

ج

 • جلالی، مهرداد [1] استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 • جوادی، محمد [1] دانشجوی دکتری مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه باهنر، کرمان، ایران
 • جوادیان، محمد [1] گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه،

چ

 • چاهخویی نژاد، حسین [1] دانشجو دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی قم، قم، ایران

ح

 • حیاتی، سجاد [1] گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه،
 • حاتم چوری، زینب [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه کامپیوتر، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،
 • حبیبی، زینب [1] دانشجوی مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه سراسری کاشان، کاشان، ایران
 • حسینی، راحیل [1] گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران
 • حسینی، سید جمال‌الدین [1] استادیار، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه قم
 • حسنی، زینب [1] علوم کامپیوتر دانشگده فنی و علوم پایه دانشگاه کوثر بجنورد
 • حسنی، زینب [1] مربی، دانشکده فنی وعلوم پایه، دانشگاه کوثر، بجنورد،
 • حسین زاده لطفی، فرهاد [1] گروه ریاضیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

خ

د

ذ

 • ذبیحی، امیر [1] دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

ر

 • رادفر، رضا [1] گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • راستی برزکی، مرتضی [1] استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه صنعتی اصفهان
 • راستی برزکی، مرتضی [1] استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • رحیمی، محمدرضا [1] کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • رحیمی، محمدرضا [1] مدیر بازاریابی بانک توسعه صادرات
 • رحمانی، نیما [1] گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • رسولی، رضا [1] دانشیار، گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • رضاپور، حسن [1] دکترا، ریاضی کاربردی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • رضایی نور، جلال [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران
 • رضایی نور، جلال [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • رضائی، عباسعلی [1] استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • رضائی، عباسعلی [1] استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • رضائی، عباسعلی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
 • رضائی نور، جلال [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
 • رضوانی، حمیدرضا [1] استادیار، گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه مهرالبرز، تهران، ایران.
 • رموزی، مرتضی [2] استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، کاشان، ایران
 • رهسپارفرد، خیراله [1] استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم
 • رئیسی، سجاد [1] کارشناسی ارشد آمار اقتصادی و اجتماعی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • رئیسی، سجاد [1] کارشناس ارشد، آمار اقتصادی و اجتماعی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

ز

س

 • ساجدی، حامد [1] استادیار، گروه برق و الکترونیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • سبزواری، ملیحه [1] دانشچوی دکتری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • ستاری، اکبر [1] کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران
 • سجادی، سید جعفر [1] استاد، گروه صنایع دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
 • سجادی، سید مجتبی [1] استادیار، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سرایی، پویا [1] استادیار، گروه موسیقی، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
 • سعدی، عصمت [1] دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • سیف الهی، مهدی [1] کارشناسی ارشد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده فناوری اطلاعات، دانشگاه مهر البرز، تهران، ایران.
 • سلماس نیا، علی [1]
 • سلماس نیا، علی [1] استادیار مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم، قم، ایران.
 • سلیمانی، فریبا [1] کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد، لرستان، ایران

ش

 • شاطریان، مبین [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی، گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • شاهسواری، میلاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، تهران، ایران.
 • شاهسواری، میلاد [1] کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه، شرکت نصب نیرو(گروه مپنا) دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی
 • شیرازی، اسکندر [1] استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور. تهران، ایران.
 • شیرازی، اسکندر [1] استادیار، گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • شیرازی، اسکندر [2] بیام نور
 • شیردل، غلام حسن [1] دانشیار، گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • شرفیان اردکانی، امین [1] دانشجوی دکترا، مهندسی برق-کنترل، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • شکوهی، سعیده [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • شمسی، محبوبه [1] استادیار دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران
 • شمس اسفندآبادی، زهرا [1] دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • شهبازی، میثم [1] پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • شهبازی، میثم [1] کارشناس ارشد گروه صنعت و فناوری پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.
 • شهیدی نژاد، علی [1] استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی قم، قم، ایران
 • شوریابی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان،

ص

 • صابری پور، ناهید [1] گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
 • صیاد، عسل [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
 • صیادی، محمد کاظم [1] استادیار، گروه توسعه کسب و کار و کارآفرینی فاوا، پژوهشکده راهبردی و سیاستگذاری فاوا/ عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران.
 • صیادی شهرکی، نجمه [1] گروه برق، دانشکده فنی برق و کامیپوتر، دانشگاه بیرجند
 • صالح پور، نرگس [1] کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد، لرستان، ایران
 • صدر، حسین [1] گروه مهندسی کامپیوتر، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت،
 • صفایی، سها [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
 • صفری، احرام [1] استادیار گروه توسعه کسب و کار و کار آفرینی فاوا پژوهشکده راهبردی و سیاستگذاری فاوا عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران
 • صفری، احرام [1] استادیار، گروه توسعه کسب و کار و کارآفرینی فاوا، پژوهشکده راهبردی و سیاست‌گذاری فاوا/ عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران.
 • صمدیانی، نجمه [1] کامپیوتر، دانشکده علوم پایه و مهندسی دانشگاه کوثر بجنورد

ط

ع

غ

 • غفاری، مهدی [1] استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

ف

ق

ک

 • کاظمی، سید محمد [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دولت آباد، اصفهان، ایران.
 • کرباسیان، مهدی [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران.
 • کریمیان، محدثه [1] کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران
 • کریمیان، مرضیه [1] کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران
 • کریمی گوارشکی، محمدحسین [1] دانشیار، گروه مدیریت سیستم و بهره وری، دانشکده مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • کلاهی رنجی، سعید [1] مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

م

 • محمدی، علی [2] گروه برق، مؤسسه آموزش عالی وحدت، تربت جام، خراسان رضوی، ایران.
 • محمدیان، محمود [1] استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
 • مختاری، هادی [1] استادیار مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه سراسری کاشان، کاشان، ایران.
 • مختاری، هادی [1] استادیار مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • مرادی، محمد [1] دانشجوی دکترا، گروه مهندسی فناوری اطلاعات – گرایش تجارت الکترونیکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران.
 • مزینانی، مهدی [1] گروه آموزشی یرق، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران
 • مسعودی، حامد [1] کارشناس، گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • مشرفی، محمد [1] فارغ التحصیل مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • مغاری، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیق در عملیات، دانشگاه خوارزمی، تهران.
 • موحدی، فرزاد [1] گروه مهندسی صنایع ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران
 • موسوی راد، سید حامد [1] استادیار، بخش مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • موسوی راد، سید حامد [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
 • مولایی فرد، رضا [1] کارشناس ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، مربی

ن

 • نادری کیا، رضا [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دماوند، دماوند، ایران.
 • نادری کیا، رضا [1] گروه مدیریت/دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات دماوند
 • ناصراسدی، علی [1] گروه کامپیوتر، مجتمع آموزش عالی زرند، کرمان، ایران
 • ناظری، علی [1] استادیار، مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران
 • ناظری، علی [1] عضو هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
 • ناظمی، الهام [1] دانشجوی مهندسی صنایع، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران
 • نبوره، خدیجه [1] کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.
 • نجفی، اسماعیل [1] گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران
 • نجفی، امیر [1] دانشیار، گروه مهندسی صنایع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
 • نژادفرحانی، مهدی [1] دانشجو دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی قم، قم، ایران
 • نیشابوری جامی، انیسه [1] استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
 • نیشابوری جامی، انیسه [1] استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران.
 • نظری سلیمان دارابی، مژده [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • نظری فرخی، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • نیکبخت، مهرداد [1] گروه مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

و

 • وفائیان، امیر [1] گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • ولی‌زاده اصلی، محسن [1] دانش‌آموخته، کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، داشنگاه خوارزمی ، تهران

ه

 • هارون آبادی، علی [1] استادیار دانشکده کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

ی