مدیریت مهندسی و رایانش نرم (JEMSC) - اعضای هیات تحریریه