-ارائه چهارچوبی برای ترسیم نقشه استراتژی با ترکیب روش‌های SWOT، QSPM و DEMATEL (مورد کاوی شرکت نصب نیرو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه چهارچوبی ترکیبی برای ترسیم نقشه استراتژی یک شرکت می باشد که در این تحقیق برای شرکت نصب نیرو  که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه مپنا است پیاده سازی شده است.در عصر حاضر مدیران به این نکته پی برده‌اند که منابع انسانی مهمترین و با ارزش‌ترین سرمایه شرکت هستند. شرکت نصب نیرو با در اختیار داشتن این سرمایه با ارزش و انتخاب استراتژی مناسب می‌تواند به اهداف خود برسد.در این پژوهش به بررسی عوامل داخلی و خارجی شرکت مذکور پرداخته و با استفاده از محاسبات گوناگون بهترین استراتژی برای مواجه با سیاست‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها انتخاب شد. سپس نقشه استراتژی شرکت بر مبنای کارت امتیازی متوازن جهت پیاده‌سازی استراتژی‌های مشخص شده ترسیم شده است. این نقشه استراتژی به مدیران جهت درک استراتژی‌های سازمان و نحوه پیاده‌سازی کمک بسیار می‌کند. در نهایت، روابط موجود در نقشه استراتژی توسط روش دیمتل بررسی و نهایی شده و تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین عوامل، کیفیت بالای کار و افزایش سود شرکت شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Framework for Drawing a Strategy Map by Using the Combination of SWOT, QSPM and DEMATEL Methods (Case Study of Nasb Niroo Company)

نویسندگان [English]

  • Milad Shahsavari 1
  • Seyed Hamed Mousavi Rad 2
1 MS.C. Student, Department of Industrial Engineering, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Assistant Prof., Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

 The aim of this research is to develop a combined framework to to determine strategy map for companies. In this paper the framework is applied to determine the map strategy of Nasb Niroo Company which is one of the sub-organizations under the Mapna holding group. Nowadays, mangers found out that human resources are the main capital of organizations. Nasb Niroo Company aims to use this capital and select best strategies for its objectives. This research focused on assessing the internal and external factors and selecting the best strategies for this company. After selecting the best strategies, the strategy map of company based on the balanced scorecard is developed. This strategy map can help mangers to understand the company’s strategies and its implementation. Finally, the relationships in the strategy map have been evaluated by DEMATEL method. The effective and affected factors are high quality of work and the growth of company’s profit, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Planning
  • DEMATEL Method
  • Nasb Niroo Company
  • Balanced Scorecard
  • Strategy Map
­   Ahmadi, A. &Tajoddin, I. & Fatolah, M. (2003). A Comprehensive Approach to Strategic Management, Tehran, Tolid danesh publish. (In Persian)  
­   Akbarian, M. & Najafi, A. (2014). Draw Strategy Plan in Balanced Score Card by using DEMATEL Method, Industrial management study research science quarterly journal. 12(34): 133-154. (In Persian)
­   Bukh, P. N.  & Malmi, T. (2005).  Reexamining cause-and effect principal of the balanced scorecard. In J Mourtisen, S & Jönsson Eds: Northern Lights in Accounting Stockholm, 2(4): 1109-1122
­   Changiz Valmohammadi, Javad Sofiyabadi, (2015) "Modeling cause and effect relationships of strategy map using fuzzy DEMATEL and fourth generation of balanced scorecard", Benchmarking: An International Journal, 22(6), 1175 – 1191
­   Chen, F.H., Hsu, T.S. and Tzeng, G.H., 2011. A balanced scorecard approach to establish a performance evaluation and relationship model for hot spring hotels based on a hybrid MCDM model combining DEMATEL and ANP. International Journal of Hospitality Management, 30(4), 908-932.
­   Creelman, J. & Makhijani, N. (2008). How leading organizations successfully implement corporate strategy with the balanced scorecard. The OTI Thought Leadership Series.
­   Elahi, M. & Hasanzade hoseini, S & Dadres, M. & Zafari, N. (2014). Design Strategy Planfor Produseres by using Main Index of Balanced Scorecard DEMATEL Metod. 6(1):1-22 (in Persian)  
­   Falatoonitoosi, E., Leman, Z. and Sorooshian, S., 2012. Casual strategy mapping using integrated BSC and MCDM-DEMATEL. Journal of American Science, 8(1), 125-155.
­   Heydariyeh, S., Javidnia, M & Mehdiabadi, A. (2012). A new approach to analyze strategy map using an integrated BSC and FUZZY DEMATEL.Management Science Letters, 2(1), 161-170.
­   Jassbi, J., Mohamadnejad, F. and Nasrollahzadeh, H., 2011. A Fuzzy DEMATEL framework for modeling cause and effect relationships of strategy map. Expert systems with Applications, 38(5), 5967-5973
­   Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (2001). The strategy focused organization: how balanced scorecard companies Thrive in New Business Environment.Harvard Business School Press. Boston. MA
­   Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (1996b). Using the balanced scorecard as a strategic management system. Harvard Business Review, 74(2): 70-82
­   Kolivand, P. (2013). Design And Draw the Strategy Plan for Khatamolanbia hospital according to hospital managers and supervisors of each department, research and science journal. 13(41): 120-130(in Persian)  
­   Parhizkar, M & Jazani, M. (2011). Specify the strategic execution plan for corporations’ strategic management studies. 8: 35-60 (in Persian)
­   Safari, H. & Khan mohamadi, A. (2013). Draw strategy plan according to theory and certainty of decision-makers by using fuzzy DEMATEL technic, Farda management research and science journal. 12(37): 52-68 (in Persian)
CAPTCHA Image