-بررسی رابطۀ ضریب نفوذ فن‌آوری اطلاعات و چابکی سازمانی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه قم، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

چابکی سازمانی یکی از پارادایم‌های نوین در زمینه مدیریت سازمان‌ها است که برای بهره‌مندی از تغییرات محیطی و رفع نیازهای مشتریان ارائه شده است. یکی از عوامل متعددی که بر چابکی سازمان‌ها تأثیر می‌گذارد، بکارگیری فناوری اطلاعات است. در این پژوهش رابطۀ بین ضریب نفوذ فناوری اطلاعات و چابکی سازمانی بررسی شده است. این مقاله از لحاظ هدف جزء پژوهش­های کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی ‌پیمایشی و از نوع همبستگی است. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعۀ آماری شامل شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1392 بوده و برای تجزیه و تحلیل داده­های حاصل از پرسشنامه و آزمون فرضیه­ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها حاکی از آن است که مدل تلفیقی پذیرش فناوری و مدل چابکی سازمانی، مدل نظری بسیار مناسبی برای پیش‌بینی چابکی سازمانی است و نگرش نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات، بیشترین تأثیر را بر چابکی سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between information technology Penetration coefficient and organizational agility in the Iranian companies (Listed in Tehran stock exchange)

نویسندگان [English]

  • Hooshang Asheghi Oskooee 1
  • Moosa Azari 2
1 Associate Prof., Faculty of Management, Qom University, Qom, Iran
2 MSc. Student in Information Technology engineering, Faculty of Engineering, University of Qom, Iran
چکیده [English]

Organizational agility is one of new paradigms in the field of organizations management which has been presented to reward the environmental changes and satisfying the customer needs. One of the numerous factors affecting the organizational agility is to apply the Information Technology (IT). This study investigates the relationship between the IT penetration coefficient and organizational agility. This study is of type the applied research in terms of objective and it also uses survey-descriptive and correlation method in terms of nature and method. Closed questionnaire was used for examining the variables. Population is the companies accepted in Tehran Stock Exchange in 2013-14. The questionnaire and structural equation modeling were used for analyzing the obtained data and testing the hypothesis, respectively. The results obtained from data analysis indicate that the technology acceptance combination model and organization agility model are both powerful models for anticipating the organization agility and the attitude towards the use of IT has the most effect on the organization agility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Organization Agility
  • Structural Equation Model
  • Technology Acceptance Model
  • Tehran Stock Exchange
Abdi, N. &Salavati, A. & Ghasemi, SH. (2010). Investigating the Effect of the technologies of New Banking on the Agililty of the Organizations, Case Study :Bank Melli of Sanandaj City. (In Persian)
Bagherzadeh, M. R. &BalooeeJamkhaneh, E. &MaafiMadani, S. R. (2009). Investigating the Agility Capabilities in State Organizations (a case study of Mazandaran Post Office). Management Quarterly, 7(18). (In Persian)
Davis, F. D. &Bagozzi, R. P. &Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. Management Science, 35(8).
Fathian, M. & Fekri, R. (2005). Use of Information Technology for Organizational Agility in Iranian Firms.4th International Industrial Engineering Conference.
Fathian, M. & Salehi Moghadam, A. (2005). The Role of Information Technology on the Agility of Small Corporates. Third International Conference on Management. (In Persian)
Ghasemi, V. (2010). Modelling the Structural Equation in Social Researches with application of Amos Graphics. Tehran: Jame Sheneasn Publishers. (In Persian)
Giachetti, R. & Martinez, L. & Saenz, O. & Chen, C. (2003). Analysis of the Structural measures of flexibility and agility using a measurement theoretical framework. International Journal of Production Economics, 86(1): 47-62.
Jaffarnejad, A. & Shahaee, B. (2007). An Introduction to Organizational Agility and Agile Manufacturing. tehran: Mehreban Nashr Publishers. (In Persian)
King, W.R. & He, J. (2006). A meta-analysis of the technology acceptance model. Information &Management, 43 (6), 740–755.
Maskell, B. (2001). The age of agile manufacturing.Supply Chain Management: An International Journal, 6(1): 5-11.
Momeni, M. (2007). Statistical Analyses using SPSS. Tehran: Ketabe Now Publishers. (In Persian)
Murthy, N.N. & Swafford, P.M. &Ghosh, S. (2006). A framework for assessing value chain agility.International Journal of Operations &Production Management, 26(2): 118-140.
Movahedi, M. & Abbasi, M. (2003). Introducing and investigating and modifying the Accepteance of Technology Considering the Conditions of Iran. International Conferece on Management. (In Persian)
Nazemi, S. &Mirabi, A. (2011).Introducing and testing the Conceptual Model of Information Technology  Acceptance and Internet Services among University Students ( case study: Mashad University). Information and Technology Research Center of Iran. (In Persian)
Nikpour, A. & Salajegheh, S. (2010). Investigating the Relationship between Organizational Agility and Job Satisfaction of the Workers of State Organizations of Kerman City. Management Researches, 3(7):169-184. (In persian)
Olfat, L. &Zanjirchi, S. M. (2009).A Model for Organizational Agility in Iranian Electronic Industry.Management sciences of Iran Quarterly, 4(13): 47-74. (In Persian)
Sharifi, H. & Zhang, Z. (2000). Agility in practice: application of a methodology, special issue on Next Generation Manufacturing. Intl. Jour. of Operation & Production Management.
Sharifi, H. & Zhang, Z. (1999). A methodology for achieving agility in manufacturing organizations: An introduction. Int. J. Production Economics, 62: 7-22.
Ya'ghoubi, N. M. &Shakeri, R. (2008).Analytical Comparison of Information Technology Acceptance Models with an Emphasis on Internet Banking.Management sciences of Iran Quarterly, 3(11): 21-44. (In Persian)
Zain, M. & Che Rose, R.&Abdullah, I. (2005). The relationship between information technology acceptance and organizational agility in Malaysia. information and management, 42: 829-839.
CAPTCHA Image