دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

استفاده از بازنمایی تنک و الگوریتم یادگیری ماشینی در آشکارساز فعالیت گفتار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

محدثه اسحاقی


مدل ترکیبی یکپارچه زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

کیامرث فتحی هفشجانی؛ مجید باقری سرخی؛ محمود مدیری


شکل‌دهی پرتو کمینه واریانس مبتنی بر بازسازی ماتریس کواریانس با بردارهای متعامد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22091/jemsc.2022.7155.1156

مهدی بکرانی؛ سامان رضایی زاده


تسهیل فروش متقاطع خدمات ارزش افزوده تلفن همراه با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

حمیدرضا عاطفی؛ جلال رضایی نور


تنظیم بهینه پارامترهای شبکه عصبی عمیق در برآورد داده های از دست رفته ی علائم حیاتی در شبکه های حسگر بی سیم بدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

ابوالفضل ابراهیمی؛ محبوبه شمسی؛ مرتضی محجل


بهبود سیستم دسته‌بند یادگیر با الگوریتم ممتیک پایه برای حل مسئله بر پایه قانون l

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402

10.22091/jemsc.2023.8700.1166

محمدرضا دهقانی محمودآبادی؛ نجم السادات نبوی زاده