موضوعات = توسعه سیستم های اطلاعاتی شامل: مدل‎سازی کسب و کار، مدیریت نیازمندیها، تحلیل سیستم طراحی، پیاده سازی، تست و بکارگیری