موضوعات = دولت الکترونیک
ارائه چارچوبی برا ی خودکارسازی خدمات دولت الکترونیک مبتنی بر هوش مصنوعی

دوره 9، شماره 2، مهر 1402، صفحه 106-118

10.22091/jemsc.2024.9256.1171

علی سرآبادانی؛ مهرداد صفاریه؛ خیراله رهسپارفرد