نویسنده = منیره سادات یونس پور
-خوشه بندی شبکه حسگر بی سیم مبتنی بر الگوریتم انتشار برچسب

دوره 8، شماره 2، مهر 1401، صفحه 16-29

منیره سادات یونس پور؛ مرتضی رموزی