نویسنده = ���������������� ��������
قطعه‌بندی جریان داده حسگرها در محیط‌های هوشمند فراگیر

دوره 5، شماره 2، مهر 1398، صفحه 165-181

10.22091/jemsc.2018.1273

وحید قاسمی؛ محمد جوادیان؛ سجاد حیاتی