نویسنده = ������������ ������ ��������
ترکیب تکنیک دیمتل فازی و ماتریس ساختار طراحی برای طراحی ماسوره گلوله هوایی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 101-134

10.22091/jemsc.2018.2866.1065

مهدی کرباسیان؛ سید محمد کاظمی؛ گل ارا ایرانپور