نویسنده = ���������� ���������������� ����������������