نویسنده = ������������ ������
بررسی پویایی های عوامل موفقیت تسهیم دانش با محوریت حوزه خواست

دوره 6، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 103-126

10.22091/jemsc.2016.584

سعیده شکوهی؛ سها صفایی؛ زهرا شمس اسفندآبادی