نویسنده = حسین چاهخویی نژاد
مروری سیستماتیک بر تأثیر فن آوری اطلاعات در کنترل اپیدمی ویروس کرونا

دوره 7، شماره 2، مهر 1401، صفحه 221-271

حسین چاهخویی نژاد؛ شمس اله قنبری؛ مهدی نژادفرحانی؛ علی شهیدی نژاد