مدل تصمیم‌گیری چندهدفه با رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی و تحلیل سلسله‌مراتبی فازی در خصوص انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22091/jemsc.2017.615.1024

چکیده

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های معدنی با توجه به محدودیت سرمایه و نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه زیاد یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که بایستی توسط مدیران بخش معدن اخذ شود. پارامترهای مختلفی که در بعضی موارد در تضاد با یکدیگر هستند بر روی این تصمیم‌گیری تاثیرگذار است. در این تحقیق با در نظر گرفتن چهار معیار سرمایه‌گذاری اولیه، هزینه تولید، سود و نیروی انسانی بعنوان مهم‌ترین معیارهای تصمیم‌گیری مؤثر بر روی موضوع سرمایه‌گذاری در بخش معدن، انتخاب سرمایه‌گذاری این بخش از میان هشت معدن مدلسازی شده است. بدین منظور از روش برنامه‌ریزی آرمانی به عنوان کارآمدترین تکنیک برنامه‌ریزی چند‌معیاره و چندهدفه استفاده شده است. با توجه به مبهم بودن میزان تأثیر پارامترهای مورد استفاده در این فرایند تصمیم‌گیری و اختلاف نظر افراد مختلف در این زمینه، در این تحقیق از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی به منظور وزن‌دهی به معیارها استفاده شده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Multi-Objective Decision Making Model Based on Goal Programming and Fuzzy AHP Approach for Selecting Investment Projects in Mining Sector

چکیده [English]

In mining projects, due to capital constraints and need for high initial investment, prioritizing the investments is one of the most important decisions that should be taken by the managers. Various parameters have effect on this decision which some of them are in conflict with each other. In this study, four parameters have been taken into account as the most important criteria on investment in mining namely initial investment, production cost, profit and staffing . Then, prioritization of investments among the eight mining projects has been modeled. For this purpose, the goal programming method as an efficient multi criteria and objective technique has been used. Owing to  the uncertainty in effect of the parameters and for considering the variety of different decision makers, fuzzy Analytical Hierarchy Process is used to weighting the criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mining Engineering
  • Investment
  • Decision Making
  • Goal Programming
CAPTCHA Image