آسیب شناسی برنامه بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از مدل سه شاخگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدیر بازاریابی بانک توسعه صادرات

چکیده

از یک طرف حضور ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی و از طرف دیگر رشد بانک های خصوصی منجر به مواجه بانک های ایران با محیط رقابتی شده اند. بقا در چنین محیطی، سازوکارها و استراتژی های خاص خود را می طلبد. از جمله این ابزارها، می توان به برنامه بازاریابی جهت رسیدن به یک مزیت رقابتی پایدار اشاره کرد. در این تحقیق به منظور آسیب شناسی برنامه بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران از مدل سه شاخگی شامل ابعادساختاری،زمینه ای و محتوایی استفاده می شود. در این ارتباط، پرسشنامه ای براساس الگوی سه شاخگی تهیه می شود که روایی و پایایی آن به ترتیب از طریق خبرگان و آلفای کرونباخ سنجیده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که بانک توسعه صادرات ایران در هر سه مولفه وضعیت نامناسبی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of marketing program of the Export Development Bank of Iran using three-ramification model

نویسنده [English]

  • Mohammadreza Rahimi
چکیده [English]

On the one hand, the presence of Iran as an observer in WTO, and on the other hand the development of private banks, cause the Iranian banks encounter a much more competitive environment. Survival in such situations requires specific mechanism, tools and strategies. Marketing plan can be considerd as a tool to achieve a sustainable competitive advantage. In this research, three-ramification model including structural, environmental, and behavioral aspects is used for investigating the pathology of marketing program of Export Development Bank of Iran. In this regard, a questionnaire based on three-ramification model is provided and its validity and stability are evaluated using experts and Cronbach's alpha, respectively. The results show that none of the structural, environmental, and behavioral aspects are in a suitable condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing
  • Pathology
  • Three-ramification model
  • the export development bank of Iran
CAPTCHA Image