رتبه بندی ابعاد و مولفه های سازمان اداره کننده ضربات روحی با نقش تعدیلگر فضای سالم اداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

بیام نور

چکیده

یکی از پدیده های مهمی که امروزه نیروی انسانی را تهدید می کند ضربه های روحی و روانی است. وجود مدلی منسجم که بتواند ضربات روحی نیروی انسانی را مدیریت کند از موضوعات مهم و قابل بحث در حوزه منابع انسانی است. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین ابعاد سازمانی حافظ کارکنان از ضربات روحی با نقش متغییر میانجی فضای سالم اداری انجام شده است. جهت تحقق این هدف تعداد 48 نفر از خبرگان دانشگاهی و اداری به عنوان نمونه آماری با استفاده از تکنیک دلفی برای به اجماع رسیدن در خصوص طراحی و تبیین مدل انتخاب شده اند. روش تحقیق مطالعه حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی بوده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه که به روش دلفی و در سه دور مختلف جمع آوری گردیده است و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and Explanation of Organizational Aspects of Employee’s Trauma Protecting Organization in Public Sector

چکیده [English]

Trauma is one of the significant phenomena threating human labor. Having an integrate model to cope with employee’s trauma is one of the important and discussable issues in human resource area. In this regard, this study aims to recognize and explain organizational aspects of employee’s trauma protecting as a mediator for healthy office space. To do so, 48 academic and official experts were selected as statistical sample using Delphi method to reach a consensus on design and explanation of model. This study is applicable in objective and survey and correlation descriptive study in data collection. Required data were collected by questionnaire designed in Delphi method in three rounds, and analyzed using LISREL software. Results of the study show all organizational, individual and environmental aspects were influential on coping with employee’s trauma.among them, organizational aspect were the most, and individual aspect was the least influential, In structural aspect, the goals and strategy,in individual aspect,the sense of fairness and in environmental aspect,the social responsibility selected as important element of effective in trauma handler organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trauma
  • organizational trauma
  • organizational aspect
  • trauma handler organization
  • organizational health
CAPTCHA Image