بررسی تاثیر بکارگیری مدیریت دانش بر منازعات قدرت و سیاست در بخش دولتی با نقش میانجی گروههای ذینفوذ(مورد مطالعه:آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

بیام نور

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش ابعاد مدیریت دانش بر منازعات قدرت در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه‌ آماری‌ تحقیق‌ حاضر عبارتست‌ از کلیة‌ مدیران، سرپرستان و کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و نواحی ستادی چندگانه تبریز، که براساس اطلاعات و آمار اخذ شده تعداد آن برابر با 1750 نفر میباشند.نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انجام شده وحجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، برابر با 380 نفر تعیین و به صورت تصادفی انتخاب شدند داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار آموس اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها شده است در بخش‌ استنباطی‌ از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات و روش تحلیل مسیر برای آزمون مدل و سنجش اثر مستقیم و غیر مستقیم متغییرها استفاده شده است نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the effect of knowledge managment utilization on power and politics struggle with the mediator variable of influential groups(studied: educational department of East azarbijhan Province )

چکیده [English]

This research was conducted in the Educational Department of East Azerbaijan province in Iran and aimed at examining the effect of knowledge management on power struggles. This applied study adopted a descriptive-survey design. The statistical population of this study contains all of the 1750 educational departments’ managers, supervisors and employees in East Azerbaijan province and multiple educational Districts in Tabriz. The stratified statistical sample of this study was selected by the category sampling method. Using the Cocrans formula 380 individuals were randomly selected as the final sample of the study. The required data was collected by a questionnaire and the Amos software was employed to analyze data. Pearson correlation coefficient was utilized to test the hypothesizes and path analysis was utilized for the model testing and assessing direct and indirect effect of the variables. The results of this study indicate that all of the components re-use of knowledge by others for similar needs, removal of the knowledge because of lack of credit change the shape of

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • power conflicts
  • influential groups
  • power aspects
CAPTCHA Image