مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت مکان یابی بندر هاب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

/ud /qom

چکیده

مسئله انتخاب تامین کننده در چند سال اخیر به یکی از مسائل محبوب و مهم نه تنها در حمل و نقل وسائل نقلیه زمینی و هوایی، بلکه در حمل و نقل دریایی تبدیل شده است. تمرکز اصلی این مقاله بر انتخاب مکان بندر هاب در جنوب ایران است. معیارهای موثر زیادی در انتخاب مناسب ترین بندر به عنوان هاب نقش دارند. در این مقاله، دو مدل تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) برای ارزیابی و انتخاب بندر هاب در صنعت کشتیرانی ارائه شده است. در نهایت، استفاده از مدل های MCDM ارائه شده با یک مطالعه موردی مکانیابی هاب در آب‌های جنوب ایران نشان داده است. نتایج نشان می‌دهد که مدل MCDM پیشنهادی در این مقاله می تواند برای رویه های ارزیابی و تصمیم گیری در مورد انتخاب بندر هاب مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، در پایان دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس از لحاظ عملکردی مورد مقایسه قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت مکان یابی بندر هاب

چکیده [English]

مسئله انتخاب تامین کننده در چند سال اخیر به یکی از مسائل محبوب و مهم نه تنها در حمل و نقل وسائل نقلیه زمینی و هوایی، بلکه در حمل و نقل دریایی تبدیل شده است. تمرکز اصلی این مقاله بر انتخاب مکان بندر هاب در جنوب ایران است. معیارهای موثر زیادی در انتخاب مناسب ترین بندر به عنوان هاب نقش دارند. در این مقاله، دو مدل تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) برای ارزیابی و انتخاب بندر هاب در صنعت کشتیرانی ارائه شده است. در نهایت، استفاده از مدل های MCDM ارائه شده با یک مطالعه موردی مکانیابی هاب در آب‌های جنوب ایران نشان داده است. نتایج نشان می‌دهد که مدل MCDM پیشنهادی در این مقاله می تواند برای رویه های ارزیابی و تصمیم گیری در مورد انتخاب بندر هاب مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، در پایان دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس از لحاظ عملکردی مورد مقایسه قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • انتخاب مکان
  • بندر هاب
  • تصمیم گیری چند معیاره
  • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
CAPTCHA Image