نویسنده = مهدی مزینانی
تعداد مقالات: 1
1. طبقه بندی شدت اختلال ‌اُتیسم بااستفاده از روش‌های فازی مبتنی بر محاسبات نرم

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 155-183

ناهید صابری پور؛ مهدی مزینانی؛ راحیل حسینی