نویسنده = نجمه صیادی شهرکی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی بهینه LNA بواسطه بکارگیری ابزار CAD مبتنی‌بر بهینه‌سازی سیستم صفحات شیب‌دار بهبودیافته

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-22

نجمه صیادی شهرکی؛ علی محمدی