نویسنده = رضا رادفر
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل ریاضی زنجیره تأمین حلقه بسته چندهدفه با رویکرد انتخاب تأمین کننده و درنظرگرفتن تخفیف

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-155

عصمت سعدی؛ کیامرث فتحی هفشجانی؛ رضا رادفر