نویسنده = محدثه کریمیان
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص سرطان سینه با استفاده از طبقه‌بند‌های ترکیبی جهت بهبود دقت

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 145-169

محبوبه شمسی؛ محدثه کریمیان؛ مرضیه کریمیان