نویسنده = نازیلا ادب آوازه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ریسک خطرات بهداشت شغلی با رویکردCOHRA با استفاده ازتحلیل پوششی داده‌ها

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 95-115

نازیلا ادب آوازه؛ مهرداد نیکبخت