اعضای هیات تحریریه

سردبیر

جلال رضائی نور

مهندسی صنایع استاد و عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم

qom.ac.ir/jrezaeenour
j.rezaeeqom.ac.ir

مدیر مسئول

جلال رضائی نور

مهندسی صنایع استاد و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم

www.qom.ac.ir/profs/j.rezaee
j.rezaeeqom.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

رضا برادران کاظم زاده

مدیریت تکنولوژی و مهندسی صنایع استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

rkazemmodares.ac.ir

محمد فتحیان

مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات استاد گروه تجارت الکترونیک دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

fathianiust.ac.ir

جلال رضائی نور

مهندسی صنایع استاد و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم

www.qom.ac.ir/profs/j.rezaee
j.rezaeeqom.ac.ir

علی اصغر فروغی

مهندسی صنایع استاد گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم

qom.ac.ir/aforoughi
a-foroughiqom.ac.ir

علی سلماس نیا

مهندسی صنایع دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم

a.salmasniaqom.ac.ir

محمد یاوری

مهندسی صنایع دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم

qom.ac.ir/myavari
m.yavariqom.ac.ir

محبوبه شمسی

مهندسی کامپیوتر دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی قم

shamsiqut.ac.ir

دبیر تخصصی

علی سیاح

مهندسی صنایع استادیار دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم

sayyah.aliqom.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Prof. Datin Dr Napsiah Ismail

Advanced Manufacturing Technology Professor

scholar.google.com/citations?user=HMdKK_YAAAAJ&hl=en
napsiahupm.edu.my
0000-0003-0701-5742

h-index: 28  

مدیر اجرایی

امیرحسین اکبری

مهندسی صنایع دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

jemscqom.ac.ir