دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، مهر 1398، صفحه 1-323 
تشخیص وسایل نقلیه در محیط‌های ترکیبی

صفحه 178-192

10.22091/jemsc.2018.1269

محسن ولی‌زاده اصلی؛ محمد بادپیما؛ سحر خسرویان زاهدانی